Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (m.in. w zakresie wizerunku) dla celów informacyjnych i promocyjnych

 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2); zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole w Wiórku, ul. Szkolna 11, 61-160 Wiórek.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1. pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. pod numerem telefonu: 882 155 218

3. pisemnie na adres: ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celów informacyjnych i promocyjnych Administratora, w szczególności budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej Administratora.

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj.: Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :

1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;

2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, ochronę osób i mienia, ochronę danych osobowych, archiwizację i niszczenie dokumentów, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych.

V. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO.

Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych. Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może nie być możliwe.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. usunięcia swoich danych osobowych,

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5. przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

1. W stosunku do danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli ich przetwarzać.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/opiekunów prawnych i dzieci


A. W związku z przetwarzaniem Państwa i Państwa dzieci (w tym dzieci, dla których są Państwo opiekunami prawnymi) danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2); zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:

ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Państwa danych osobowych (tj. dzieci i rodziców/opiekunów prawnych) jest Przedszkole w Wiórku, ul. Szkolna 11, 61-160 Wiórek. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1. pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ';document.getElementById('cloak2d633bba9f59c4b0b82c9987c869d8be').innerHTML += ''+addy_text2d633bba9f59c4b0b82c9987c869d8be+'<\/a>';

2. pod numerem telefonu: 882 155 218

3. pisemnie na adres: ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celów oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Podstawą prawną zbierania Państwa danych osobowych jest:

2.1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe; ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty; ustawy z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2.2. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

2.3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;

2.4. art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, tj.: niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.

3. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Państwa zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Państwa sprawy.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
2 z 3
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotów publicznych uczestniczących w procesie edukacji, organów władzy publicznej;

2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, usługi pocztowe, kurierskie, ochronę osób i mienia, ochronę danych osobowych, archiwizację i niszczenie dokumentów, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO.

Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. usunięcia swoich danych osobowych,

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5. przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3 z 3
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej (w tym realizacji zadań względem dziecka), a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2. Podanie przez Państwa danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.


B. Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy nadto, że:

I. KATEGORIE DANYCH.

W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe i kontaktowe (np. adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane pozwalające na weryfikację tożsamości (np. serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), dane dotyczące pokrewieństwa. Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

II. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH.

Państwa dane osobowe pochodzić będą od osób występujących z żądaniem załatwienia sprawy (np. rodziców lub opiekunów prawnych dziecka), a także ze źródeł publicznych, prowadzonych przez odpowiednie organy administracji publicznej.  

 
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring wizyjny


W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole w Wiórku, ul. Szkolna 11, 61160 Wiórek.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 1. pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2. pod numerem telefonu: +48 882 155 218 3. pisemnie na adres: ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie placówki oraz terenie wokół placówki, a nadto w uzasadnionym interesie Administratora.

2. Podstawą prawną zbierania Państwa danych osobowych jest: 1) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w oparciu o przepisy prawa, m.in. na podstawie art. 108 a ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 222 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy; 2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora jako pracodawcę.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;

2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, ochronę osób i mienia, ochronę danych osobowych, archiwizację i niszczenie dokumentów, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od nagrania.

2. Termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.


VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. usunięcia swoich danych osobowych,

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.


Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów i ich przedstawicieli

A. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole w Wiórku, ul. Szkolna 11, 61-160 Wiórek.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1. pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ';document.getElementById('cloakd282d21681bd5c4030d0ff1ce106d7a6').innerHTML += ''+addy_textd282d21681bd5c4030d0ff1ce106d7a6+'<\/a>';

2. pod numerem telefonu: 882 155 218 3. pisemnie na adres: ,,TMP” s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celów związanych z zawieraniem, realizacją i obsługą zawartej umowy.

2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:

2.1 jeżeli jesteście Państwo wykonawcą umowy:  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych; ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa);  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami;

2.2 jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych;

2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, archiwizacji i niszczenia dokumentów, ochronę osób i mienia, ochronę danych osobowych, usługi pocztowe, kurierskie, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

V. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZY NARODOWEJ.

Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. usunięcia swoich danych osobowych,

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5. przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Państwa podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.


B. Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy Państwa nadto jako przedstawicieli kontrahentów, że:

I. KATEGORIE DANYCH.

W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe i kontaktowe (np. adres miejsca zatrudnienia, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), inne dane dotyczące zatrudnienia (np. stanowisko służbowe). Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

II. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH.

Państwa dane osobowe pochodzić będą od kontrahentów Administratora, a także ze źródeł publicznych, prowadzonych przez odpowiednie organy administracji publicznej.

Klauzula informacyjna dotycząca realizacji działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż :


I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych jest : Przedszkole w Wiórku z siedzibą w Wiórku, przy ul. Szkolnej 11.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1. pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ';document.getElementById('cloakb664322fc922dc499efeb976a0061f9b').innerHTML += ''+addy_textb664322fc922dc499efeb976a0061f9b+'<\/a>';

2. pod numerem telefonu: 882 – 155 – 218 3. pisemnie na adres: ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Przetwarzanie Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych odbywa się w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Przedszkola w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych jest: 2.1. art. 9 ust. 1 lit. a) RODO tj.: zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych; 2.2. art. 9 ust. 1 lit. g) RODO tj.: niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym; 2.3. art. 9 ust. 1 lit. i) RODO tj.: niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej; w szczególności w związku z:  przepisami ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374 z późn. zm.);
 wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej {Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

3. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia określonej sprawy.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :

1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej, stacji sanitarno – epidemiologicznej, podmiotów medycznych;

2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, ochronę danych osobowych, archiwizację i niszczenie dokumentów, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. usunięcia swoich danych osobowych,

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5. przenoszenia danych osobowych, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2. Podanie przez Państwa danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Dane osobowe Pani/Pana i Państwa dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.