REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola w Wiórku  na wolne miejsca odbędzie się w okresie

 

10 kwietnia do 24 kwietnia do godz. 13.00

 

Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami:

 • 2 miejsca w grupie dzieci 3-4 letnich,

 

Wnioski o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz ze stosownymi oświadczeniami przyjmowane będą wyłącznie w wersji papierowej.

 

Druk wniosku pobieramy ze strony

www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

lub bezpośrednio w przedszkolu.

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

Szanowni Państwo!!!

Rekrutacja do naszego przedszkola przeprowadzana będzie drogą elektroniczną.
Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo na stronie poświęconej rekrutacji w Mosinie   www.mosina.przedszkola.vnabor.pl.

Jak należy zgłosić dziecko do przedszkola?

Trzeba zalogować się na stronie www.mosina.przedszkola.vnabor.pl.
Wypełnić wniosek wraz z załącznikami, wydrukować, podpisać (oboje rodziców) i złożyć w przedszkolu I preferencji. Pomocy w skorzystaniu z internetu udziela Gminne Centrum Informacji przy ul. Dworcowa 3 w Mosinie. Wniosek można też pobrać w przedszkolu.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniający w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

 

ZAPROSZENIE NA "DRZWI OTWARTE"

 

Dyrektor  oraz Grono  pedagogiczne Przedszkola w Wiórku serdecznie zaprasza

 przyszłych Przedszkolaków wraz z Rodzicami na „ DRZWI OTWARTE”

do naszego przedszkola, które odbędą się wg harmonogramu:

ˇ       26 luty 2019 w godz. od 15.30 do 16.30

ˇ       5 marca 2019 w godz. 15.30 do 16.30

 W trakcie spotkania będzie można zwiedzić nasze przedszkole oraz uzyskać

dodatkowe informacje dotyczące  rekrutacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA W PRZEDSZKOLU W WIÓRKU!!! 

Harmonogram rekrutacji

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.15.2019

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Na podstawie art. 154 ust.1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia                  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 • 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 3

Czynności rekrutacyjne odbywają się w formie rekrutacji elektronicznej potwierdzonej dostarczeniem wniosku do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej.

 

 • 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury
i Sportu oraz dyrektorom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

 • 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2019/2020:

 LP.  Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym    Terminy w postępowaniu uzupełniającym
 1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  Od 25.02.2019 r. do 15.03.2019 r. do godz. 13:00  Od 10.04.2019 r. do 24.04.2019 r. do godz.13:00
 2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz 59 z późn. zm)  Do 20.03.2019 r.  Do 26.04.2019 r.
 3.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 Do 22.03.2019 r. do godz. 13:00  Do 30.04.2019 r do godz. 15:00
 4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  Do 01.04.2019 r. do godz. 13:00  Do 08.05.2019 r. do godz. 15:00
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  Do 02.04.2019 r. do godz. 15:00  Do 10.05.2019 r. do godz. 13:00

Wniosek o przyjęcie kandydata, może być złożony w następujący sposób

1. z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego. W tym przypadku wypełniony wniosek, po wydrukowaniu i podpisaniu, należy złożyć wraz z załącznikami w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

2. W formie wypełnionego i podpisanego formularza wniosku w wersji elektronicznej

tel. 61 8939330, 502 778 377

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

 Przedszkola w Wiórku

na rok szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)
 2. Uchwała nr XLVII/526/2017 Rady Miejskiej w Mosinie z dn. 29 marca 2017 r.           w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów   oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 3. Zarządzenie nr OP.0050.15.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dn. 29 stycznia 2019 r.   w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli    oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

 • 1

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Do Przedszkola w Wiórku dzieci przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolna na wolne miejsca.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola .
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów   nieprzyjętych,                                                      3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Komisja rekrutacyjna działa zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkola w Gminie Mosina, ustalonym przez organ prowadzący na rok szkolny 2019/2020                oraz zgodnie z zasadami naboru do przedszkoli w Gminie Mosina na rok szkolny 2019/2020, ustalonymi przez Burmistrza Gminy Mosina w  porozumieniu z dyrektorami szkół                   i przedszkoli.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Przedszkola w Wiórku.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Przedszkola jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola . Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc.
 5. Listy, o których mowa w ust. 7 i 9, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola w Wiórku. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 7, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Mosina mogą być przyjęci do Przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić na piśmie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata            do Przedszkola w Wiórku. 
 9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 13. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów,          którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 10. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Przedszkola w Wiórku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 11. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  o której mowa w ust. 14  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja  przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm.). 
 • 2

KRYTERIA NABORU:

 1. Kryteria podstawowe:

Komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację do Przedszkola w Wiórku  zgodnie z  kryteriami  wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2018 r. poz. 996 ze zm.):

Do Przedszkola w Wiórku  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Mosina. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina niż wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata 100 pkt.

2) niepełnosprawność kandydata  100 pkt.

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  100 pkt.

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  100 pkt.

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  100 pkt.

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100 pkt.

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą  100 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę niżej określone kryteria dodatkowe.  

 1. Kryteria dodatkowe :

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również w odniesieniu do rodzica/opiekuna prawnego, samotnie wychowującego dziecko) –  6 pkt.

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 pkt.

3) rodzice kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina – 4 pkt.

4) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 pkt.

 

 • 3

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Wiórku składa się do Dyrektora Przedszkola , zgodnie ze wzorem wniosku podanym przez organ prowadzący.
 2. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola w Wiórku corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym Przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Rodzic może wybrać trzy przedszkola, ale dokumenty składa do przedszkola pierwszego wyboru/pierwszej preferencji . We wniosku rodzic zaznacza przedszkola w kolejności   od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego.
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów podstawowych oraz kryteriów dodatkowych:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność , orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.   Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3)  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka ,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustaw ą z dnia    9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2013 r.    poz. 135 z późn. zm.)

5) oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców,

6) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki,

7) oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez siebie wyznaczonym.
 2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wiórku.
 3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w Przedszkolu przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannot find the download. ID=

Program Adaptacyjny

Cele i znaczenie spotkań adaptacyjnych.

Dla dziecka pójście do przedszkola jest sytuacją trudną, bo związaną z wieloma nowymi doświadczeniami.

Zakres zadań i trudności, jakie ma do pokonania małe dziecko podczas adaptacji, uświadamia, że do ich realizacji należy włączyć osoby dorosłe: rodzinę i przedszkole.

Aby małe dziecko mogło się uczyć zachowań przystosowujących je do środowiska przedszkolnego, musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, które z kolei zapewniają mu w tym wieku rodzice. Wynika to z jego właściwości psychofizycznych. Tylko w poczuciu bezpieczeństwa może poznawać nowe otoczenie i nawiązywać kontakty, a nie koncentrować się na obronie przed nieznanym i niezrozumiałym.

Rolą nowego środowiska więc jest kształtowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez włączenie najbliższych w poznawanie przedszkola, stopniowe oswajanie z nowym oraz uczenie dziecka kto poza najbliższymi może zaspakajać jego potrzeby (kto jest za nie odpowiedzialny i do kogo może zwrócić się o pomoc).

Celem spotkań adaptacyjnych jest ułatwienie dzieciom pokonania progu przejścia ze środowiska rodzinnego do środowiska przedszkolnego przy aktywnym włączeniu się w proces adaptacji osób dorosłych – rodziców i personel przedszkola poprzez:

 • umożliwienie dziecku poznania nowego środowiska w poczuciu bezpieczeństwa, w towarzystwie najbliższych oraz kształtowanie ich poczucia przynależności do grupy przedszkolnej;
 • przygotowanie rodziców na udzielenie dziecku wsparcia i pomocy w procesie przystosowania oraz zapoznanie ich z pracą przedszkola, wymaganiami i z przyszłymi nauczycielkami dziecka;
 • stworzenie okazji personelowi przedszkola wcześniejszego poznania swoich wychowanków i ich rodziców, nawiązania z nimi kontaktu oraz uzyskanie informacji zwrotnych od rodziców o ich oczekiwaniach i niepokojach.